Profesionalita & tradice
Logo
Košík
0,-
Cena celkem s DPH 21%
AKCE

Obchod - kontakt

Vybrané značky

Obchodní podmínky

Internetový obchod je provozován společností

Janoušek, s. r. o.
Hrusická 3151/1, 141 00 Praha 4
IČO: 49706551
DIČ: CZ49706551


1. Nabízený sortiment
2. Vytvoření objednávky, uzavření smlouvy
3. Cena a způsob platby
4. Dodací lhůta
5. Dodací podmínky
6. Záruka a servis
7. Ochrana osobních údajů
8. Reklamační řád
9. Doprava ceny
10. Platba
11. Vrácení zboží
12. Omezení práva na odstoupení od smlouvy
13. Závěrečná ustanovení
1. Nabízený sortiment
Zboží položkově uvedené v nabídce e-shopu je pouze část dodávaného sortimentu předních výrobců sanitárního zařízení - viz www.e-koupelny.cz . Pokud Vámi požadované zboží nenaleznete v e-shopu, napište název, kód a výrobce do kolonky upřesňující informace ve Vaší objednávce, nebo zboží poptejte na naší e-mail adrese: e-koupelny@e-koupelny.cz
2. Vytvoření objednávky, uzavření smlouvy
Kupující učiněním své objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti internetového obchodu (vložit název) a jeho zákazníků, a ve svém aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího na objednávkovém formuláři. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu nezbytné informace potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. dodací adresu, fakturační údaje atd.). Objednávka je návrhem kupní smlouvy a stává se závaznou pro obě strany okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Okamžikem potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, nebo je dlouhodobě nedostupné.
3. Cena a způsob platby
A. Platba bankovním převodem, na dobírku, hotovostí na prodejně.
B. S potvrzením objednávky bude vystavena pro forma faktura.
C. Faktura - daňový doklad bude vystaven po uhrazení ceny zboží.
D. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí nebo zaplacením zboží a to tím dnem, který nastane dříve.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je též prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po úplném zaplacení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

K ceně zboží je připočítána cena za dopravu. Podrobnější informace v sekci Doprava - ceny.
4. Dodací lhůta
Zboží, které je skladem, expedujeme do 3 až 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky (dle přepravních podmínek dopravce). Dodavatel si však vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty, pokud zboží není skladem a je nutno jej objednat u výrobce. Zboží expedujeme následně po jeho obdržení od výrobce. O dodacím termínu budete informováni spolu s potvrzením objednávky formou e-mailu.
5. Dodací podmínky
Osobní odběr zboží je možný na prodejně provozovatele e-shopu.
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající prostřednictvím přepravních společností.
- zboží do 50 kg zajišťuje PPL.
- zboží nad 50 kg Toptrans
Křehké zboží tj. keramika, sklo, zrcadla apod. na základě individuální dohody.

Ceny za dopravu viz také Doprava - ceny.
6. Záruka servis
Na dodané zboží se vztahuje záruční doba dle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě výrobků. Záruční lhůta činí min. 24 měsíců a začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Zjistí-li kupující vady při převzetí zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací, nesprávným používáním v rozporu s návodem. Reklamace se rovněž nevztahuje na poškození vzniklé mechanicky nebo čištěním jiným než uvedeným přípravkem a způsobem. O oprávněnosti takové reklamace rozhoduje servisní reklamační technik.

Servisní záruční opravy jsou zajišťovány prostřednictvím servisních středisek výrobců.

Kontrola zboží při jeho převzetí
Kupující je povinen zkontrolovat úplnost dodávky a neporušenost obalů respektive zboží. Pokud vznikne mechanické poškození vlivem přepravy, je kupující povinen zboží nepřijmout a přepravci toto uvést do přepravního listu.
7. Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetových stránek a elektronického obchodu (doplnit název) společnost Janoušek, s. r. o., prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům, nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním elektronického obchodu uděluje souhlas s uchováním a zpracováním těchto dat. Zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů zrušení registrace.
8. Reklamační řád

Dle občanského zákoníku §612 a násl. ve smyslu ust. §13 a §19 ZÁK. č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 104/95 Sb.

Prodávající odpovídá za to, že zboží odpovídá závazným technickým normám a že je schváleno k uvádění do prodeje. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou v záruční době.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace v rozporu s dodaným návodem k obsluze, jakož i obecně známými pravidly. Též nenese odpovědnost za vady způsobené neodbornou instalací, úpravou výrobku, za vady způsobené běžným opotřebením výrobku, mechanickým poškozením, za vady způsobené v důsledku živelných pohrom či standardních jevů.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu reklamovat při převzetí nebo v záruční lhůtě.

Kupující uplatňuje reklamaci zboží u autorizovaného servisu nebo smluvního servisu, nebo prostřednictvím dodavatele. Nákup reklamovaného zboží kupující prokazuje prodejním dokladem, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem, v opačném případě nebude reklamace uznána.

Reklamuje-li kupující zboží na provozovně Janoušek, s. r. o, je pověřený pracovník oprávněn reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ni co nejdříve, nejpozději do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace.

Kupující převzetím zboží stvrzuje, že byl seznámen s tímto reklamačním řádem.
9. Doprava ceny
Ceny jsou uvedeny BEZ DPH
PPL - balíková služba

0-7 kg = 200 Kč
7-20 kg = 250 Kč
20-35 kg = 400 Kč
35-50 kg = 500 Kč
(ceny jsou včetně dobírky)

Dodržení podmínek pro přepravu balíkovou službou :
- délka zásilky (nejdelší strana nesmí) překročit 2 m
- součet obvodu zásilky a její délky nesmí překročit 3 m
- hmotnost zásilky nesmí překročit 50 kg
- zboží nesmí být křehké (sklo, keramika, atd.)
- cena zásilky do 50.000,- Kč

TOP TRANS - doprava rozměrnějších zásilek, hmotnost přesahující 50 kg

Cena dopravy je závislá na objemu a hmotnosti zásilky a dále pak na vzdálenosti v km.
Ceny jsou stanoveny dle platné tabulky sazeb firmy TOPTRANS.

Příklad:
Hmotnost (kg) / objem (m3) Vzdálenost v km
  100 200 300
75/0,6 497,- 604,- 682,-
150/1,2 795,- 978,- 1120,-
500/4,0 1598,- 2061,- 2406,-

Ceník doběrečného TOPTRANS

Pokud charakter zasílaného zboží bude vyžadovat přepravu na Europaletě, bude k ceně dopravy započítána i cena palety 150,- Kč/ks. V ceně přepravného je zahrnuta přeprava od domu k domu. Pokud nebylo předem dohodnuto jinak, nezajišťuje zasílatel donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů, apod.
O definitivním způsobu dopravy a o konečné ceně dopravy budete informováni e-mailem zároveň s odesláním potvrzení objednávky.
10. Platba zboží
V současné době je možné v našem internetovém obchodě platit následujícím způsobem:

- platba předem převodem na bankovní účet
- platba dobírkou (při převzetí zboží)
- platba v hotovosti (při osobním odběru zboží v naší provozovně)

Pokud kupující zvolí formu úhrady převodem na bankovní účet, bude mu zároveň s potvrzením objednávky zaslána pro forma faktura, na základě které kupující uhradí objednané zboží. Fakturu - daňový doklad pak kupující obdrží nejpozději při převzetí zboží.

Pokud kupující zvolí formu úhrady dobírkou, bude mu po uhrazení doběrečného předána faktura-daňový doklad zároveň se zbožím.

Pokud kupující zvolí formu úhrady v hotovosti, bude mu faktura (či prodejka) daňový doklad předána po jejím kompletním uhrazení při osobním převzetí zboží v naší prodejně.

Při objednávce zboží, které je na objednávku u výrobce (není k dispozici na skladě prodejce), bude kupující vyzván k úhradě zálohové faktury ve výši 50-100% z celkové ceny zboží na účet firmy Janoušek, s. r. o. Zboží bude objednáno po jejím uhrazení.
11. Vrácení zboží
Zboží zakoupené v internetovém obchodě lze dle zákona vrátit prodávajícímu do 14 dnů bez udání důvodů. K tomu je však potřebné splnit následující podmínky:
vrácené zboží musí být:
- nepoužité
- nepoškozené
- v původním obalu
- s kompletním příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
- nerozbalené, v případě, že bylo zabaleno do speciálního obalu
- se všemi doklady, které spolu s ním byly odeslány - záruční list, manuál, kontrolní lístky atd.
- vráceno v termínu stanoveném zákonem nejpozději však do 3 dnů po uplynutí zákonné 14denní lhůty

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat (e-mailem, faxem, dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14denní lhůty od převzetí zboží.

Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, poslat zpět na adresu prodávajícího současně s odstoupením od kupní smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.

Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžádáno) - pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby.

Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na DOBÍRKU není možné! Všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
12. Omezení práva na odstoupení od smlouvy
I přesto, že kupující splní všechny podmínky pro vrácení zboží, nemusí být odstoupení od smlouvy a vrácení zboží platné. To platí v případě, kdy obchodník objednává u svého dodavatele zboží na zakázku přímo pro konkrétního zákazníka, a nemůže ho prodat nikomu dalšímu. V případě zájmu o odstoupení od smlouvy nás kontaktujte e-mailem.
13. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění objednávky.

Odeslanou objednávkou je po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.